قطعه گم شده تنها نشسته بود… منتظر کسی که بیاید واورا باخود ببرد. برخی جوربودند

[ad_1] Your daily dose of Inspiration: [pin_title]